十二时·一曲

作者: 宋代    范祖禹
转招摇。厚陵回望,双阙起岧峣。晓日丽谯。金爵上干霄。风雨阕,夜宫闭,不重朝。奉鸾镳渐遥。玉京知何处,飞英衔恤,乱絮缠悲,春路迢迢。缥缈哀音,发龙笳凤箫。
光景同,惨淡度岩邑,指河桥。马萧萧。络绎星轺。拂天容卫,江海上寒潮。万国魂销。追昔御东朝。开钿扇,垂珠箔,侍珰貂。宝香烧。散飘。开仁寿域,神孙高拱,昆仑渤澥,玉烛方调。一旦宫车晚,旋归泬寥。九载初,如梦次,功得琼瑶。

zhuǎn zhāo yáo 。hòu líng huí wàng ,shuāng què qǐ tiáo yáo 。xiǎo rì lì qiáo 。jīn jué shàng gàn xiāo 。fēng yǔ què ,yè gōng bì ,bú zhòng cháo 。fèng luán biāo jiàn yáo 。yù jīng zhī hé chù ,fēi yīng xián xù ,luàn xù chán bēi ,chūn lù tiáo tiáo 。piāo miǎo āi yīn ,fā lóng jiā fèng xiāo 。
guāng jǐng tóng ,cǎn dàn dù yán yì ,zhǐ hé qiáo 。mǎ xiāo xiāo 。luò yì xīng yáo 。fú tiān róng wèi ,jiāng hǎi shàng hán cháo 。wàn guó hún xiāo 。zhuī xī yù dōng cháo 。kāi diàn shàn ,chuí zhū bó ,shì dāng diāo 。bǎo xiāng shāo 。sàn piāo 。kāi rén shòu yù ,shén sūn gāo gǒng ,kūn lún bó xiè ,yù zhú fāng diào 。yī dàn gōng chē wǎn ,xuán guī jué liáo 。jiǔ zǎi chū ,rú mèng cì ,gōng dé qióng yáo 。
转招摇。厚陵回望,双阙起岧峣。晓日丽谯。金爵上干霄。风雨阕,夜宫闭,不重朝。奉鸾镳渐遥。玉京知何处,飞英衔恤,乱絮缠悲,春路迢迢。缥缈哀音,发龙笳凤箫。
光景同,惨淡度岩邑,指河桥。马萧萧。络绎星轺。拂天容卫,江海上寒潮。万国魂销。追昔御东朝。开钿扇,垂珠箔,侍珰貂。宝香烧。散飘。开仁寿域,神孙高拱,昆仑渤澥,玉烛方调。一旦宫车晚,旋归泬寥。九载初,如梦次,功得琼瑶。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

十二时·一曲作者: 范祖禹